Hajaasustuse taotluste voor on suletud
Uusi taotlusi hetkel vastu ei võeta.
Uus taotlusvoor 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused: majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine; leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlejale esitatavad nõuded: taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2023 kohaliku valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine; taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2023 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse; taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotlusele esitatavad nõuded: taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel; taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist; taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta; veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus; taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud; maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus; projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks: Soovitame juba varakult tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).

Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Terviseameti Tartu labor võtab proove vastu ainult Tartus, kuid pakub omalt poolt veeproovi võtja teenuseid.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust laboriga tartulabor@terviseamet.ee või 58093215.

Vajalikud dokumendid taotluseks leiad:

Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust:

või täida ära kontaktivorm